Wielkie zamówienie na infrastrukturę GSM-R dla PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP ogłosiło postępowanie na „Budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Przetarg został podzielony na dwie części.Na podstawie wadium można szacować wartość pierwszej części przetargu na minimum 450 mln zł, a drugiej części na minimum 60 mln zł.

Przedmiot zamówienia przedstawia się następująco:

Część 1

 1. Wdrożenie sieci GSM-R wraz z wykonaniem planowania radiowego i pozyskaniem pozwoleń na budowę obiektów radiokomunikacyjnych.
 2. Wdrożenie teletransmisyjnej sieci dostępowej na potrzeby sieci GSM-R, sieci terminali dyżurnych ruchu FDS (ang. fixed dispatcher system) i innych systemów, wraz z niezbędnym systemem zarządzania siecią.
 3. Wdrożenie sieci terminali dyżurnych ruchu – FDS na wybranych posterunkach, nastawniach i w Lokalnych Centrach Sterowania i/lub innych wskazanych lokalizacjach.
 4. Integracja dostarczonych podsystemów w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności całej sieci GSM-R oraz zapewnienia możliwości zdalnego zarządzania wszystkimi elementami sieci.
 5. Dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do funkcjonowania sieci GSM-R, teletransmisyjnej sieci dostępowej i wszystkich systemów zarządzania dostarczonych w ramach zamówienia.
 6. Dostawa terminali mobilnych GSM-R z akcesoriami i kart SIM.
 7. 5-letni okres gwarancyjny dostarczonego i wdrożonego rozwiązania w ramach zamówienia wraz z usługami rozwojowymi.
 8. Opcjonalnie: pogwarancyjne utrzymanie urządzeń GSM-R i urządzeń teletransmisyjnych.

Okres realizacji zamówienia: 65 miesięcy.

Część 2

 1. Wdrożenie szkieletowej sieci transmisyjnej w technologii xWDM/IPMPLS wraz z budową kanalizacji kablowej i sieci światłowodowej jako medium transmisyjnego oraz dostarczenie niezbędnych licencji i systemu zarządzania siecią.
 2. 5-letni okres gwarancyjny dostarczonego i wdrożonego rozwiązania w ramach zamówienia wraz z usługami rozwojowymi.
 3. Opcjonalnie: pogwarancyjne utrzymanie dostarczonych urządzeń.

Okres realizacji zamówienia: 42 miesiące.

Wybór wykonawcy każdej z części będzie prowadzony w dwóch etapach. Oferty zostaną ocenione punktowo pod kątem stopnia realizacji poszczególnych elementów wymienionych wyżej, przykładowo każde wdrożone 100 stacji bazowych oznacza 1 dodatkowy punkt. Premiowane będzie też doświadczenie potencjalnych wykonawców, tzn. zrealizowane projekty o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych po pięciu kandydatów, którzy zdobędą największą liczbę punktów w każdej części. Ostateczny zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie kryteriów minimalnej ceny (waga 90) i terminu realizacji zamówienia (waga 10). Przewidywane jest również zorganizowanie aukcji elektronicznej.

Biorąc pod uwagę skalę zamówienia, nie dziwi fakt, że PKP PLK stawia przed ubiegającymi się o nie podmiotami szereg dość restrykcyjnych wymogów. Oprócz wspomnianego wcześniej wadium, wybrani wykonawcy będą musieli również wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% podanej ceny całkowitej brutto. Zamawiający wymaga też udokumentowania zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat prac i dysponowania osobami o stosownych kwalifikacjach oraz uprawnieniach.

Szczegółowy zakres zamówienia nie jest dostępny publicznie. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. PKP PLK podejmą negocjację z gronem wybranych podmiotów, którym udostępni specyfikację zamówienia. Zamawiający planuje dopuścić maksymalnie po pięciu kontrahentów do negocjacji każdej części postępowania.

Termin składania wniosków mija 29 października br.

Źródło:zamowienia.plk-sa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń