Wojsko zamawia radiotelefony przenośne oraz przewoźne

wojsko-polskie-zbiorka-cwiczenia

3 Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła w, formie przetargu nieograniczonego, zamówienie na dostawę – wraz z odpowiednim ukompletowaniem – radiotelefonów przenośnych oraz przewoźnych (sprawa nr 134/2016) . Wyodrębniono 3 zadania:

Zadanie 1 – Radiotelefon UKF przenośny – 400 szt. (kpl.)
Zadanie 2 – Radiotelefon UKF przewoźny – 100 szt. (kpl.)
Zadanie 3 – Radiotelefon UKF przewoźny – 30 szt. (kpl.)

Zakres częstotliwości pracy urządzeń to 42÷50 MHz lub 406÷470 MHz. Natomiast odstęp międzykanałowy ma być zmienny z krokiem regulowanym 12.5/25 kHz (dla pasma 42÷50 MHz) oraz 12,5 kHz (dla pasma 406÷470 MHz). Antena strojona stanowiąca wyposażenie każdego z dostarczanych radiotelefonów ma być dopasowana impedancyjnie do zakresu częstotliwości pracy radiotelefonu przenośnego i przewoźnego. Każdy komplet dostarczonego sprzętu powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Spełnione ma być również szereg innych warunków dla każdego z zadań.

Dostarczone urządzenia muszą być produktem klasy I (fabrycznie nowym), wyprodukowanym najwcześniej w 2015 roku oraz spełniać wymagania techniczne i jakościowe dla tego typu wyrobów. Baterie do radiotelefonów przenośnych, muszą być obligatoryjnie wyprodukowane w roku dostawy. Sprzęt powinien posiadać postanowienie dopuszczające dany typ urządzenia do użytkowania przez obsługującego w ciągu całej zmiany roboczej (8 godzin) oraz mieć określone zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji zgodnie odpowiednimi wytycznymi MONu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie 3 zadań (wykonawca może złożyć ofertę, na jedno zadanie, dwa zadania, bądź wszystkie zadania). Nie dopuszczono ofert wariantowych. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, ze względów technicznych muszą one posiadać parametry elektryczne, wymiary oraz złącza elektryczne zapewniające pełną kompatybilność z urządzeniami wykorzystywanymi w Siłach Powietrznych RP.

Wykonawca powinien przedstawić kopie dokumentów potwierdzających wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania zawarte w normie AQAP 2130 potwierdzone za zgodność z oryginałem lub pisemne zobowiązanie (oświadczenie) dostawcy do stosowania wymagań AQAP 2130 i wyrażenia zgody na prowadzenie procesu rządowego zapewnienia jakości wg AQAP 2131.

Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
dla zadania 1 – 13.100,00 zł
dla zadania 2 – 3.300,00 zł
dla zadania 3 – 980,00 zł

Termin składania ofert upływa 4 lipca 2016 roku o godz. 11, a publiczne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12 w sali wskazanej przez Zamawiającego. Zamówienie ma być zrealizowane, w terminie podanym przez Wykonawcę, jednak najpóźniej do 14 listopada 2016r.

Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdego zadania oddzielnie. Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są:
– Cena – waga kryterium wynosi 90 %
– Termin realizacji – waga kryterium wynosi 3 %
– Długość okresu gwarancji – waga kryterium wynosi 7 %

Źródło: zamowienia.3rblog.wp.mil.pl ;Fot:2rblog.wp.mil.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń