UKE poszukuje pracownia do monitorowania widma radiowego

UKE Logo

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Starszy specjalista ds. kontroli widma radiowego, lokalizowania i zwalczania zakłóceń oraz nielegalnych emisji radiowych w Wydziale Zwalczania Zakłóceń w Delegaturze w Warszawie.

Główne obowiązki:

– Prowadzenie kontroli radiokomunikacyjnych bezpośrednich;

– Prowadzenie postępowań w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych;

– Wykrywanie przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych inadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień;

– Prowadzenie kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji;

– Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących: a) używania urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia radiowego; b) nakazu zastosowania środków technicznych prowadzących do eliminacji szkodliwego zakłócenia.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;

– Możliwość poruszania się po budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych – obecność podjazdu;

– Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;

– Praca na parterze, w pokoju, który jest klimatyzowany;

– Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;

– Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

– Wysiłek fizyczny, praca w terenie oraz permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie wyższe w zakresie radiokomunikacji lub elektroniki lub telekomunikacji;

– Prawo jazdy kat. B;

– Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o swobodzie działalności gospodarczej,
o kompatybilności elektromagnetycznej;

– Znajomość norm mających zastosowanie wzakresie prowadzonych pomiarów;

– Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej;

– Umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych do konkretnych zadań.

– Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– Życiorys/CV i list motywacyjny;

– Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

– Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– Oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– Oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

– Kopię dokumentu prawa jazdy kat. B.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

– Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy przesłać do dnia 6 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji i Kadr

ul. M. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

z dopiskiem „Starszy specjalista – OWA/WZZ/5”

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.

W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;

test wiedzy;

test kompetencyjny;

rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

Źródło i fot.: uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń