Tramwaje Warszawskie publikają dialog na dostawę Systemu Radiołączności Cyfrowej (SRC)

tramwaje-warszawskie

Tramwaje Warszawskie zapraszają do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ SYSTEMU RADIOŁĄCZNOŚCI CYFROWEJ. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym opisu systemu i określenia warunków umowy. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestnika w przyszłości o zamówienie publiczne.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie projektu, dostawa, montaż urządzeń, uruchomienie oraz obsługa bieżąca SRC obejmującego: konfigurowanie, realizację i rejestrację radiowych połączeń głosowych pomiędzy użytkownikami Zamawiającego za pośrednictwem dostarczonych terminali (radiotelefonów i konsol dyspozytorskich), bezprzewodową transmisję danych umożliwiającą zlokalizowanie wybranych terminali oraz aplikacje informatyczne dla administratorów i dyspozytorów.

Zamawiający przewiduje dwa warianty systemu: mały i duży. Mały obejmuje obszar działania na terenie Warszawy, do 1200 użytkowników i 12 jednoczesnych rozmów. Drug duży system zakłada użytkowanie systemu przez kilka podmiotów np.: wspólnie z Miejskimi Zakładami Autobusowymi lub ZTM. Obszar działania, poza Warszawą obejmuje też wszystkie przyległe gminy w aglomeracji warszawskiej. Liczba użytkowników to 4000, w tym jednocześnie zalogowanych około 3000.

Zamawiający będzie oczekiwał uzyskania informacji w szczególności w zakresie:

 • możliwości technicznych wykonania zamówienia dla wariantów zróżnicowanych ze względu parametry SRC takie jak:zasięg (obszar) działania, liczba obsługiwanych i jednocześnie zalogowanych użytkowników, minimalna liczba jednocześnie wykonywanych korespondencji (rozmów) o czasie trwania maksimum 120 sekund każda, liczba podmiotów (osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu) użytkujących System w ramach swoich wewnętrznych potrzeb oraz kontaktów pomiędzy sobą, liczba kanałów radiowych niezbędnych do realizacji SRC
 • ryzyka braku możliwości rezerwacji lub uzyskania od Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zezwolenia na użytkowanie częstotliwości radiowych,
 • szacowanych kosztów realizacji zamówienia w zależności od możliwych wariantów,
 • problemów z niestabilnym pokryciem sygnałem stacji bazowych na niektórych obszarach, skutkującym okresowym brakiem uzyskania połączenia – przyczyny i metody minimalizacji tego ryzyka,
 • realnych zasięgów (pokrycia) możliwych do uzyskania w odniesieniu do kosztów,
 • kwestii wyboru lokalizacji stacji bazowych w projekcie SRC: wynajmowanie powierzchni technicznych i masztów od podmiotów trzecich czy budowa własnej infrastruktury na terenie obiektów użytkowanych przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (zajezdnie, podstacje energetyczne, w ostateczności ekspedycje),
 • problemów związanych z instalowaniem oraz obsługą bieżącą radiotelefonów w pojazdach Zamawiającego (w szczególności w tramwajach),
 • możliwości budowy sieci IP pomiędzy stacjami bazowymi i siecią WAN Zamawiającego,
 • wariantów redundancji sprzętowej i geograficznej systemu,
 • możliwości monitorowania systemu,
 • terminów realizacji zamówienia,
 • możliwości udzielenia zamówienia na cały planowany zakres w trybie konkurencyjnym lub konieczności zmiany zakresu zamówienia bądź podziału zamówienia na części,
 • możliwych do postawienia warunków udziału w postępowaniu, gwarantujących realizację zamówienia przez rzetelnych Wykonawców, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji,
 • możliwych pozacenowych kryteriów oceny ofert, gwarantujących wybór najkorzystniejszej oferty.

Termin składania Zgłoszeń: do dnia 18 listopada 2019 r. godz. 10.00.

Źródło i fot (Grzegorz Kur): https://tw.waw.pl/…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń