Komenda Stołeczna Policji zamierza wybudować system DMR Simulcast

policjant-prewencji-motorola-mototrbo-dp3601

Komenda Stołeczna Policji ogłosiła zamiar zawarcia umowy ramowej na zaprojektowanie, dostawę i uruchomienie kompletnych systemów DMR TIER II pracujących w systemie SIMULCASTna terenie 9 powiatów wokół Warszawy oraz przemiennika administracyjnego w siedzibie KSP w Warszawie. Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 13:00.

Lokalizacja stacji bazowych została wytypowana przy założeniu, że będzie zapewniona łączność dla radiotelefonów przenośnych na poziomie 85% procent powierzchni terenu operacyjnego danej sieci radiowej, z uwzględnieniem, iż radiotelefon przenośny znajduje się na wysokości 1,5 m n.p.t. na zewnątrz obiektów i minimalny poziom sygnału odbieranego przez radiotelefon wynosi -95dBm. Planowane jest wykorzystanie przede wszystkim masztów zlokalizowanych na terenie jednostek policji. System ma umożliwiać jednoczesną pracę w całej sieci (9 powiatów: piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, Warszawa Zachód, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego) min. 2000 radiotelefonów, przy założeniu, iż w pojedynczej powiatowej sieci radiowej może pracować min. 200 radiotelefonów jednocześnie. W ramach wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i uruchomić radiową sieć transmisji danych, oraz wybudować łącza radioliniowe pomiędzy wskazanymi w planowaniu radiowym lokalizacjami stacji bazowych. Radiolinie muszą być kompatybilne z posiadanym przez KSP systemem zarządzania UniMS.

Wymagania funkcjonalne systemu:

  • Praca w systemie cyfrowym DMR zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (TIER II),
  • Praca w trybie SIMULCAST.
  • Anteny stacji bazowych systemu DMR: dookólna, zysk energetyczny dla instalacji obsługującej jedną stację bazową – minimum 3dBd, zysk energetyczny dla instalacji obsługującej jednocześnie dwie stacje bazowe –co najmniej 4dBd.
  • Współpraca z posiadanymi przez policjantów radiotelefonami: Motorola: DP3601, DP4801e, DM3600, DM3601, DM4601, DM4601e Hytera: MD785G, X1e, które wykorzystują maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym, przy użyciu algorytmu ARC4 o długości klucza 40 bitów, w zakresie szyfrowania oraz wymiany danych GPS.
  • System musi umożliwiać pracę z wykorzystaniem maskowania korespondencji w trybie cyfrowym, przy użyciu algorytmu AES.

Umowa ramowa obowiązywać będzie przez 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia przez strony, a maksymalny termin wykonania dostawy to 40 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji i rękojmi obejmującej okres minimum 36 miesięcy. W ramach gwarancji zamawiający wymaga wsparcia certyfikowanych inżynierów zaoferowanego systemu w zakresie wykonania wymaganych modyfikacji systemów radiowych (w celu dostosowania systemów do zmieniających się potrzeb Policji), podejmowania określonych czynności konfiguracyjnych, przygotowania raportów dot. działania systemów, udzielania konsultacji technicznych i administracyjnych o określonym miesięcznym limicie godzinowym wynoszącym 10 roboczogodzin.

Oferty oceniane będą według kryterium ceny z wagą 60%, okresu gwarancji (powyżej 36 miesięcy) -20% i terminu wykonania zamówienia (niższego niż 40 dni) – także 20%.

Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 27.11. 2018 r. o godz. 14:00.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20000,00 PLN, oraz może żądać złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Źródło: http://przetargi.policja.waw.pl/zam… Fot: własne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń