(KGP) Specjalista w Sekcji Organizacji Łączności Radiowej Wydziału Radiokomunikacji BŁiI KGP

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Sekcji Organizacji Łączności Radiowej Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • instalowanie i zapewnianie serwisu sprzętu radiokomunikacyjnego użytkowanego przez komórki organizacyjne KGP,
 • koordynowanie usług instalacyjnych i serwisowych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz komórek organizacyjnych KGP i innych jednostek Policji w zakresie sprzętu radiokomunikacyjnego,
 • monitorowanie rynku technologii i sprzętu radiokomunikacyjnego oraz uczestniczenie w ocenie ich przydatności w łączności policyjnej,
 • udział w opracowywaniu dokumentów określających zasady instalacji i użytkowania sprzętu radiokomunikacyjnego,
 • przygotowywanie wstępnej dokumentacji oraz udział w pracach komisji przetargowych i odbioru jakościowego i ilościowego w postępowaniach przetargowych na zakup technologii i sprzętu radiokomunikacyjnego dla potrzeb komórek organizacyjnych KGP oraz innych jednostek Policji.

Warunki pracy:

 • zagrożenie korupcją (udział w postępowaniach przetargowych).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • brak windy i brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku: teleinformatyka i/lub telekomunikacja i/lub radiokomunikacja.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 2 lat doświadczenia w zakresie instalacji, programowania i naprawy sprzętu radiokomunikacyjnego;
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • umiejętność obsługi komputera;
  • umiejętność wykonywania czynności serwisowych;
  • komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • samodzielność i kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność czytania dokumentacji w języku angielskim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

 • 26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Główna Policji
Gabinet Komendanta Głównego Policji
Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „specjalista/BŁiI-WR/BKGP 20/15”

Inne informacje:

Techniki i metody selekcji:
– weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
– ocena złożonych dokumentów,
– test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
– rozmowa kwalifikacyjna.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń