Służba Kontrwywiadu Wojskowego kupuje radiotelefony DMR i TETRA

SKW

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW ogłosiła przetarg na dostawę radiotelefonów DMR i TETRA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 90 radiotelefonów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Cześć nr 1 – radiotelefony DMR na pasmo VHF – 30 szt.

– radiotelefon bazowy – 10 szt.

W ukompletowaniu m.in. mikrofon biurkowy, podstawka z głośnikiem oraz antena bazowa.

– radiotelefon doręczny wraz z pełną klawiaturą – 15 szt.

– radiotelefon przewoźny wraz z zestawem do montażu rozdzielnego i anteną – 5 szt.

Część nr 2 – radiotelefony TETRA z szyfrowaniem TEA2, na pasmo 350-430 Mhz – 60 szt.

– radiotelefon nasobny TETRA wraz z pełną klawiaturą i GPSem– 50 szt.

W ukompletowaniu m.in. zestaw słuchawkowy (przewodowy mikrofon i przycisk PTT).

– radiotelefon przewoźny TETRA wraz z pełną klawiaturą i GPSem – 10 szt.

W ukompletowaniu m.in. głośnik 7,5 W, antena samochodowa wraz z GPS oraz zestaw do montażu rozdzielnego.

W zakresie części 2 wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do obrotu zamawianym sprzętem zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (WT XI. Wyroby i technologie związane z ochroną informacji niejawnych).

Stawiany jest również warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać wykonanie lub wykonywanie (w okresie ostatnich trzech lat przed upłynięciem terminu składania ofert) co najmniej jednej dostawy:

1) radiotelefonów DMR na kwotę minimum 140 tys zł brutto (część 1);

2) radiotelefonów TETRA z szyfrowaniem TEA2 na kwotę minimum 170 tys zł brutto (część 2).

Zamawiający wymaga również wniesienia wadium w wysokości:

– część 1 – 3400 zł brutto;

– część 2 – 4100 zł brutto

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty.

Minimalna gwarancja na oferowany sprzęt ma wynosić 24 miesiące (akumulatory 6 miesięcy), natomiast górna granica to 48 miesięcy (w przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 48 miesięcy – do oceny ofert i tak przyjęte zostanie 48 miesięcy).

Ofertę należy złożyć do 13 października br. do godziny 9, a otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (niezależnie dla każdej części) Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (60%) oraz czasu trwania gwarancji (40%).

Źródło: bip.skw.gov.pl & isap.sejm.gov.pl . Fot.: skw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń