(KWP Białystok) Starszy inspektor w Zespole Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki

Komenda Wojewodzka Policji w Białymstoku logo

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor w Zespole Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku

Miejsce pracy: Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie stanu technicznego urządzeń cyfrowych systemów łączności radiowej DMR w jednostkach Policji woj. podlaskiego, wykonywanie okresowych przeglądów profilaktycznych i konserwacyjnych, remontów i napraw sprzętu łączności.
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie cyfrowej łączności radiowej DMR w jednostkach Policji woj. podlaskiego.
 • Przeprowadzanie przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego programowania radiotelefonów oraz dokonywanie zmian aktualizacyjnych w obsadzie kanałowej.
 • Wykonywanie instalacji nowego sprzętu, w tym Mobilnych Terminali Przewoźnych oraz pomiarów kontrolnych urządzeń stacyjnych, przewoźnych i przenośnych.
 • Przyjmowanie i wydawanie sprzętu łączności do napraw i przeglądów.
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-ewidencyjnej sprzętu łączności radiowej, w tym dowodów urządzeń, kart oględzin masztów i systemów antenowych, protokołów badań instalacji uziemiającej maszty.
 • Sprawowanie opieki nad warsztatem mechanicznym Zespołu Radiokomunikacji

Warunki pracy:

 • Praca związana z bieżącym wdrażaniem sprzętu radiokomunikacyjnego (instalacja, naprawa i programowanie radiotelefonów biurkowych, przewoźnych, noszonych oraz wykonywanie okresowych i doraźnych pomiarów, przeglądów, konserwacji i napraw)
 • Kontakt bezpośredni i telefoniczny z administratorami lokalnymi, służbami dyżurnymi i użytkownikami sprzętu łączności radiowej w KMP/KPP/KP/PP
  a także z pracownikami firm zajmujących się serwisowaniem tego sprzętu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko usytuowane jest na parterze budynku z częstym przemieszczaniem się do innych obiektów na terenie woj. podlaskiego, w których znajdują się urządzenia sieci radiowych Policji.
 • Narzędzia i materiały pracy: testery, narzędzia warsztatowe, biurko, telefon, komputer.
 • Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.
 • Warunki dodatkowe: praca okresowo w terenie (usuwanie awarii sprzętowych w KMP/KPP/KP/PP woj. podlaskiego. Nietypowe godziny pracy w tym dyżury (dyżury domowe, dyspozycyjność i mobilność po ustawowych godzinach pracy – w przypadku uszkodzeń sprzętu pilny przyjazd do jednostki w celu usunięcia awarii).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu elektrycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Ogólna znajomość urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych (radiotelefony, systemy antenowe, repeatery, przemienniki radiowe).
  • Praktyczna obsługa urządzeń pomiarowych stosowanych w radiokomunikacji.
  • Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania uszkodzeń i usuwania awarii urządzeń radiokomunikacyjnych.
  • Znajomość programów graficznych
  • Prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów radiokomunikacyjnych.
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
 • Umioejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Systematyczność. Samodyscyplina. Dyspozycyjność.
 • Obsługa komputera – znajomość pakietu biurowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

 • 23-06-2014

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie na stanowisko nr 160784”

z dopiskiem w liście motywacyjnym: Inspektor do spraw Łączności.

Inne informacje:

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC).

Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.

Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 1680,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 31 60.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń